Zapraszamy do udziału w projekcie

„Krok ku lepszemu”

Bezpłatne kursy zawodowe • Stypendium szkoleniowe • Stypendium stażowe

Loga Fundusze Europejskie, Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska EFS

O projekcie

Projekt „Krok ku lepszemu” realizowany jest przez Sysco Polska Sp. z o.o. w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

1 009 388,10 PLN

Wartość projektu

807 510,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

01.02.2023 – 31.12.2023 r.

Okres realizacji projektu

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn; w tym 6 osób niepełnosprawnych: 3 kobiet i 3 mężczyzn) z województwa mazowieckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia.
Spośród 60 osób min. 36 osób z ww. grupy powinno być osobami biernymi zawodowo, a 24 osobami bezrobotnymi.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Kobieta z notesem na biurku

Jeśli:

jesteś osobą zagrożoną ubóstewm lub wykluczeniem społecznym *

mieszkasz w województwie mazowieckim

nie masz pracy

jesteś bierny zawodowo

* bezrobotny, bezdomny, niepełnosprawny, po zakładzie karnym/areszcie śledczym, uzależniony od alkoholu lub środków odurzających i inne
- dot. rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi, rodziców samotnie wychowujących dzieci

Oferujemy:

wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika

kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji

stypendium szkoleniowe

płatne staże zawodowe

wsparcie w znalezieniu pracy

Dodatkowo:
wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie, ubezpieczenie, pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną/dziećmi, zwrot za bilety dla osób spoza Warszawy. Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością!

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

Zgrany zespół
Zatrudnienie

Formy wsparcia

 • 1 Diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno - zawodowej UP wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) poprzez indywidualne sesje z zespołem interdyscyplinarnym tj.: spotkania z psychologiem (2 godz.)oraz doradcą zawodowym (2 godz.)
 • 2 Trening umiejętności społecznych i psychospołecznych – (3 dni szkolenia po 8 godzin)
 • 3 Indywidualne poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godzin)
 • 4 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/rodzinne/finansowe/obywatelskie i inne wg potrzeb) (średnio 2 godziny łącznie)
 • 5 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (3 dni szkoleniowe po 8 godzin)
 • 6 Szkolenia zawodowe (średnio 80 godzin szkolenia) – prowadzić będą do uzyskania przez UP kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
 • 7 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/trenerem kariery (średnio 3 godziny)
 • 8 Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 6 godzin)
 • 9 Staże zawodowe – UP będą kierowani na średnio 2 miesięczny staż zawodowy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami/ kompetencjami podczas szkolenia.

Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu dostępnym w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy( średnio 30-40 km), mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Sysco Polska Sp. z o.o. kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Miejsce realizacji wsparcia

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:

Punkcie Aktywnej Integracji (PAI)

Al.Ken 18/4b, 02-797 Warszawa

Pokaż na mapie

Klubokawiarnia „Pożyteczna”

al. Niepodległości 135, 02-570 Warszawa

Pokaż na mapie

Kontakt:

+48 730 210 159

Rekrutacja

 • 1 Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości; w rundach śr. co miesiąc i /lub w sposób ciągły w PAI - listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu;
 • 2 Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@krokkulepszemu.pl. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej Integracji oraz w wersji elektronicznej na stronie Projektu: www.syscopolska.pl, www.krokkulepszemu.pl;
 • 3 Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1). Formularz będzie podlegał ocenie specjalisty ds. Rekrutacji;
 • 4

  Ocenie podlegać będą kryteria formalne:

  • poprawnie wypełniony formularz;

  • przynależność do grupy docelowej tj. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ośw.KD/zaś.OPS/PCPR); doświadczenie wielokrotnego wykluczenia (ośw.KD/zaś.OPS/PCPR);

  • miejsce zamieszkania na terenie Województwa mazowieckiego;

  • wiek powyżej 18 r.ż.;

  • pozostawanie bez zatrudnienia: status osoby biernej zawodowo/bezrobotnej (zaśw. PUP/zaśw. ZUS+ośw. kandydata).

  oraz merytoryczne:

  • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem (lub innymi specjalistami wg potrzeb) w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy - ocena motywacji do udziału w Projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających;

 • 5

  W ramach kryteriów formalnych dodatkowe punkty zostaną przyznane:

  • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - +10 pkt

  • osobom z niepełnosprawnością - +5pkt

  • osobom płci żeńskiej - +5pkt

  • osobom nie posiadającym kwalifikacji lub niskie kwalifikacje +2 pkt;

 • 6

  Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

  W przypadku takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby korzystające z PO PŻ, a jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, w dalszej części będzie brane pod uwagę kryterium ekonomiczne tj., osoby których przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na dzień realizacji projektu.

 • 7

  W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn. Listy rankingowe będą zatwierdzane przez Kierownika projektu;

 • 8

  Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie zrezygnuje, na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej;

 • 9

  Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie;

Dokumenty i długopis

Kontakt

Chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Biuro Projektu

Sysco Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 4b,
02-797 Warszawa

Pokaż na mapie

Punkt Aktywnej Integracji (PAI)

znajduje się na III piętrze
czynne od poniedziałku do czwartku
w godzinach 09:00 - 17:00